ESERLER

     1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

A1. Bolukbası H, Nazli O, Bozdag AD, Tansug T, Isgüder AS, Yaman I, Hacıyanli M, Genc H. Gastrointestinal stromal tumors: analysis of 20 cases. Hepato-gastroenterology 2006; 53:385-8.

A2. Yaman I, Nazli O, Tansug T, Isgüder AS, Bozdag AD, Bölükbası H. Surgical treatment of hepatic injury morbidity and mortality analysis of 109 cases. Hepato-gastroenterology 2007;54:1507-11.

A3. Nazli O, Derici H, Tansug T, Yaman I, Bozdag AD, Isguder AS, Bolukbası H. Survival analysis after surgical treatment of gastric cancer: review of 121 cases. Hepato-gastroenterology 2007;54:625-9.

A4. Nazli O, Yaman I, Tansug T, Isguder AS, Bozdag AD, Bolukbası H. Palliative surgery for advanced stage (Stage IV) gastric adenocarcinoma. Hepato-gastroenterology 2007; 54:298-303.

A5. Bozdag AD, Yaman I, Derici H, Tansug T, Deniz V. Comparison of a modified anoscope and the purse-string anoscope in stapled haemorrhoidopexy. World J Gastroenterol 2009;15(44): 5573-8.

A6. Derici H, Yaman I, Tansug T, Nazli O, Isguder AS. Prognostic factors of patients with transmural advanced gastric carcinoma. Gastroenterology Research 2009;2(6):317-23.

A7. Yaman I, Bozdag AD, Derici H, Tansug T, Reyhan E. Verrucous carcinoma arising in a giant condyloma acuminata (Buschke-lowenstein tumour): Ten-year follow-upAnnals Academy of Medicine 2011;40(2):1-2.

A8. Yaman I, Derici H, Kara C. Primary giant hydatid cyst of the diaphragm. The Turkish Journal of Gastroenterology 2011;22(5):564-5.

A9. Hişmioğulları ŞE, Hişmioğulları AA, Yaman İ, Yavuz Ö, Seyrek K, Karaca Ö, Kara C, Hayırlı A. The effect of amniotic membrane on serum biochemical parameters in experimentally induced non-sterile clean wound inflammation. Kafkas Univ Vet Fak Derg 2012;18(3):407-11.

A10. Derici H, Yaman I, Kara C, Kamer E, Diniz G, Ortac R. Simvastatin improves incisional wound healing in a rat model: An Experimental Study. Wounds 2012;24(7):195-200.

A11. Hişmioğulları ŞE, Hişmioğulları AA, Yavuz MT, Yavuz Ö, Yaman İ, Seyrek K, Hayırlı A, Rahman K. The protective effect of resveratrol in experimentally induced non-steril clean wound inflammation in rats. Kafkas Univ Vet Fak Derg 2013;19(A):1-5. DOI: 10.9775/kvfd.2012.6989.

A12. Yaman I, Derici H, Kara C, Kamer E, Diniz G, Ortac R, Sayin O. Effects of resveratrol on incisional wound healing in rats. Surg Today 2013;43(12):1433-8. DOI 10.1007/s00595-012-0455-7.

A13. Yaman I, Kara C, Derici H, Diniz G, Ortac R, Ozyurt BC. The effect of specialized amino acid mixture on healing of left colonic anastomosis: an experimental study. T Klin J Med Sci 2013;33(3):678-684. DOI 10.5336/medsci.2012-30385.

A14. Kara C, Karabuga T, Yaman I, Derici H, Kamer E, Cengiz F, Diniz G, Ortac R. Effects of Human Amniotic Membrane on Wound Healing in Rats. Sylwan Journal 2014;158(10) (ISSN: 0039-7660).

A15. Yıldar M, Yaman I, Derici H. Laparoscopic repair in simultaneous occurrence of recurrent chronic traumatic diaphragmatic hernia and transdiaphragmatic intercostal hernia. ABCD Arq Bras Cir Dig Letter to the Editor 2015;28(1):90-92 DOI:http://dx.doi.org/10.1590/S0102-67202015000100024

A16. Yıldar M, Basbug M, Ozkan OF, Cavdar F, Yaman I, Aksit H, Ozyigit MO, Aslan F, Derici H. The effects of 2-aminoethyl diphenylborinate on L-Arginine induced acute pancreatitis in the rats. Medical Science and Discovery 2015;2(6):352-7

 

      2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

B1. Kara C, Sözütek A, Yaman I, Uguz A, El A. Our laparoscopic transabdominal pre-peritoneal herniorraphy (TAPP) experience in recurrent inguinal hernias. Hernia, 6-9 Ekim 2010, Istanbul.

B2. Kara C, Yaman I, Sozutek A, Yurekli S, Uguz A, Ozer T. The long term results of the patients who were undergone hernia repair by stoppa procedure: a 5-year follow-up. Hernia, 6-9 Ekim 2010, Istanbul.

 

     3. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

C1. Derici H, Bozdağ AD, Nazlı O, Tansuğ T, Atlı M, Yaman İ, İşgüder A.S. Duodenum adenokarsinomlarında cerrahi tedavi. Türk HPB Cerrahi Dergisi 2005;1:41-5.

C2. Derici H, Yaman İ, İşgüder AS, Nazlı O, Bozdağ AD, Tansuğ T. Lokal ileri evre mide kanserinde kombine rezeksiyonlar. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2006;26:514-21.

C3. Yaman İ, Derici H, Nazlı O, Tansuğ T, İşgüder AS, Bozdağ AD. Saint’s triad and jejunal diverticula: report of a case. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 2006;44:105-7.

C4. Yaman İ, İşgüder AS, Coşkun M, Bölükbaşı H, Nazlı O, Tansuğ T. Kolostomi kapatılması minör bir cerrahi girişim midir? İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 2007;45:93-8.

C5. Kara C, Yaman İ, Karabuğa T, Sözütek A, Koç O, Nazlı O. Abdominal cerrahide erken dönem relaparotomiler. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 2009;47(4);151-4.

C6. Yaman İ, Kara C, Karabuğa T, Sözütek A, Tansuğ T, Bozdağ AD, Nazlı O. Nontravmatik kolon perforasyonlu hastaların klinik değerlendirilmesi ve tedavi sonuçları. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 2010;20(1):11-8.

C7. Yaman İ, Coşkun M, Kara C, Derici H. Künt karın travmalarında tanısal yöntemler: Kanıta dayalı tıp kılavuzları rehberliğinde incelenmesi. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 2010;48(1):1-4.

C8. Duman FU, Ayhan S, İşisağ A, Yaman İ. Midede dev hiperplastik polip. Türk Patoloji Dergisi 2010;26(3):253-6.

C9. Yaman İ, Derici H. Kolon benign anastomoz darlığında endoskopik balon dilatasyon. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 2010;20(3):134-8.

C10. Yaman İ, Derici H, Demirpolat G, Kurt K. Pankreasın solid psödopapiller tümörü. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Dergisi 2011;18(1):47-50.

C11. Yaman İ, İnceboz Ü, Derici H, Uzgören E. Myomektomi sonrası karın duvarı endometriozisi. Ege Tıp Dergisi 2011;50(3):205-7.

C12. Yaman İ, Reyhan E. Anorektal anatomi. Türkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2012;5(1):1-6.

C13. Yaman İ, Derici H. Tek insizyondan laparoskopik kolesistektomi; başlangıç deneyimimiz. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Dergisi 2011;18(4):240-4.

C14. Yaman İ, Derici H. Total tiroidektomide LigaSure kullanımı ile geleneksel yöntemin karşılaştırılması. Journal of Dialog in Endocrinology 2012;9(4):167-71.

C15. Kara C, Yaman İ, Yürekli S, Uğuz A. Karın orta hat yerleşimli büyük insizyonel hernili hastalarda onlay mesh yerleştirilmesi sonuçlarımız. Ege Journal of Medicine 2012;5(2):73-6.

C16. Kara C, Sozutek A, Karabuga T, Yaman I, Bozdag AD, Derici H, Aygun H, Isguven D. Evaluating postgraduate education of the doctors who worked in surgery units in Turkey: A comparative trial. IJTASE 2012;1(3):40-3

C17. Yaman İ, Sağlam İ, Kurt K. Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında böbrek kistinin spontan rüptürüne bağlı akut karın ve hemorajik şok. Ulusal Cerrahi Dergisi 2013;29:45-47. DOI:10.5152/UCD.2013.12

C18. Yaman İ, Derici H. Memede schwannoma: Nadir bir olgu. J Breast Health 2013;9:172-4. DOI: 10.5152/tjbh2013.27

C19. Yaman İ, Derici H, Demirpolat G, Erduran M. Vertebra kaynaklı dev retroperitoneal kist hidatik. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;2(2):118-121

C20. Yaman İ, Derici H, Demirpolat G. Dev kolon lipomu: Olgu sunumu. Ulusal Cerrahi Dergisi 2014;30:103-105 DOI: 10.5152/UCD.2013.15

C21. Yaman İ, Derici H, Paksoy S. Endoskopik snare polipektomi uygulanan semptomatik duodenal lipom olgusu. Ulusal Cerrahi Dergisi 2014;30:103-105

C22. Demirpolat G, Yaman İ, Bülbül E, Yanık B. Hepatik lipom: Radyolojik bulgular. Ege Journal of Medicine 2014;53(2):92-94

C23. Yaman İ, İnceboz Ü, İnceboz T, Keyik B, Uzgören E. Primer Pelvik Kistik Ekinokokkoz. Turkiye Parazitol Derg 2015;39:167-70.

 

     4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. İşgüder AS, Nazlı O,  Bozdağ AD, Yaman İ, Tansuğ T. Elektif kolorektal kanser cerrahisi uyguladığımız olgularda morbidite ve erken dönem mortalite. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs 2004, Antalya. (Sözlü sunu)

D2. Yaman İ, Nazlı O, Bozdağ AD, Cin N. Karaciğer travması nedeniyle opere edilen 109 olgunun retrospektif analizi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs 2004, Antalya.

D3. Yaman İ, İşgüder AS, Coşkun M, Bölükbaşı H, Nazlı O, Bozdağ AD, Tansuğ T. Kolostomi kapatılmasında morbiditeye etkili faktörler. Alt Gastrointestinal Cerrahide Komplikasyonlar ve Sorunlar Kongresi, 14-17 Nisan 2005, İzmir.

D4. Bölükbaşı H, Nazlı O, Bozdağ AD, Tansuğ T, İşgüder AS, Yaman İ, Hacıyanlı M, Genç H. Gastrointestinal stromal tümörler: Klinik ve patolojik faktörlerin analizi. XVI. Ulusal Kanser Kongresi,  20-24 Nisan 2005, Antalya. (Sözlü sunu)

D5. Nazlı O, Yaman İ, Tansuğ T, İşgüder AS, Bozdağ AD, Bölükbaşı H. İleri evre mide adenokarsinomlarında (Evre IV) palyatif cerrahi. XVI. Ulusal Kanser Kongresi, 20-24 Nisan 2005, Antalya.

D6. Nazlı O, Tansuğ T, Yaman İ, Bozdağ AD, Bölükbaşı H, İşgüder AS. Gastrik kanserlerin cerrahi tedavisinde majör morbidite, erken mortalite ve sağkalımı etkileyen faktörler. XVI. Ulusal Kanser Kongresi, 20-24 Nisan 2005, Antalya.

D7. Bölükbaşı H, Nazlı O, Bozdağ AD, Tansuğ T, İşgüder AS, Yaman İ. Nonkolorektal nonnöroendokrin tümörlerin karaciğer metastazlarının cerrahi tedavisi. XVI. Ulusal Kanser Kongresi, 20-24 Nisan 2005, Antalya.

D8. Yaman İ, Derici H, Bölükbaşı H, Nazlı O, Tansuğ T, İşgüder AS, Bozdağ AD. Saint triadı ve jejunal divertikül: Olgu sunumu. Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

D9. Nalbant E, Yaman İ, Özsoy Y, Haskaraca F, Nalbant OA, Acılar K, Kurt K. Merkez Efendi Devlet Hastanesi genel cerrahi kliniği gastroskopi ve kolonoskopi sonuçları. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 19-24 Mayıs 2009, Antalya.

D10. Yaman İ, Derici H, Demirpolat G, Kurt K. Pankreasın solid psödopapiller tümörü: Olgu sunumu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara.

D11. Kara C, Yürekli S, Yaman İ, Uğuz A, Özdemir B, Özer T, El A. Dopplersiz direkt hemoroidal arter ligasyonu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara.

D12. Kara C, Samancılar Ö, Yaman İ, Yürekli S, Uğuz A, Göl M, Uçar C, Karabuğa T. Tiroidektomi uygulanan retrosternal uzanımlı guatrların analizi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara.

D13. Yaman İ, İnceboz Ü, Derici H, Uzgören İ. Myomektomi sonrası karın duvarı endometriozisi: Olgu sunumu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara.

D14. Kara C, Yaman İ, Yürekli S, Uğuz A, El A, Göl M, Özer T, Güler F. Büyük kesi yeri fıtıkları deneyimimiz. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara.

D15. Yaman İ, Derici H. Tek insizyondan laparoskopik kolesistektomi; başlangıç deneyimimiz. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 27-30 Nisan 2011, İstanbul.

D16. Hişmioğulları AA, Hişmioğulları ŞE, Yavuz Ö, Yaman İ, Seyrek K. Sıçanlarda deneysel olarak oluşturulan steril olmayan temiz yara inflamasyonuna resveratrolün etkisi. XI. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi. 28 Nisan-1 Mayıs 2011, Antalya.

D17. Kara C, Yürekli S, Yaman İ, Uğuz A, Özer T, El A. İleri evre hemoroidal hastalıkta hemoroidal arter ligasyonu ile eksizyonel yöntemlerin birlikte kullanımı. XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 18-22 Mayıs 2011, Antalya.

D18. Yaman İ, Derici H, Kara C, Kamer E, Diniz G, Ortaç R, Sayın O. Ratlarda oluşturulan insizyonel yara iyileşmesinde resvaratrolün etkisi. 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 14 – 18 Eylül 2011, Antalya. (Sözlü sunu)

D19. Yaman İ, Derici H. Total tiroidektomide ligasure ve geleneksel bağlama yönteminin karşılaştırılması. 10. Medikal – cerrahi endokrinoloji mezuniyet sonrası eğitim kursu. 17 – 20 Kasım 2011, Antalya.

D20. Yaman İ, Derici H, Bozdag AD. Laparoskopik pıhtı toplayan. 6. Cerrahi Araştırma Kongresi. 8-10 Aralık 2011, Ankara.

D21. Yaman İ, Derici H, Demirpolat G, Erduran M. Vertebra kaynaklı dev retroperitoneal kist hidatik. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. 23-27 Mayıs 2012, İzmir.

D22. Yaman İ, Derici H, Demirpolat G. Dev kolon lipomu: Olgu sunumu. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. 23-27 Mayıs 2012, İzmir.

D23. Yaman İ, Derici H. Memede schwannoma: Olgu sunumu. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. 23-27 Mayıs 2012, İzmir.

D24. Bozdag AD, Yaman İ, Derici H, Boylu Ş, Tansug T, Bozdag KE. Patent başvuru rehberi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. 23-27 Mayıs 2012, İzmir.

D25. Kara C, Yaman İ, Yürekli S, Gündüz F. Zor keselerde parsiyel kolesistektomi veya kolesistostomi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. 23-27 Mayıs 2012, İzmir.

D26. Yaman İ, Derici H. Laparoskopik total kolektomi uygulanan juvenil polipozisli olgu. XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 15-19 Mayıs 2013, Antalya.

D27. Demirpolat G, Yaman İ, Bülbül E, Yanık B. Hepatik lipom: Radyolojik bulgular. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi. 6-10 Kasım 2013, Antalya.

D28. Kara C, Yaman İ, Derici H, Tansuğ T, Bozdağ AD. Cerrahi araştırma kongresi düzenlediği buluş yarışması ile üç buluş yakaladı. 7. Cerrahi Araştırma Kongresi. 7-9 Kasım 2013, Ankara.

D29. Yıldar M, Yaman İ, Derici H. rekurren travmatik diyafram hernisinin laparoskopik olarak onarımı. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2-6 Ekim 2013, Bodrum.

     5. Panelist olarak görev aldığım kongre ve sempozyumlar

E1. Bir aspirasyon aparatı. Ege Cerrahi Günleri “Yenileşim, Teknoloji ve Mucit Cerrahlar”. 07 – 08 Ekim 2011, İzmir.

E2. “Kolon kanserinden korunma yolları” toplantısı. Balıkesir Kanserle Savaş Derneği toplantısı. 03 Nisan 2012, Balıkesir.

E3. GepNET cerrahisi temel ilkeleri. “Gastroenteropankreatik Nöroendokrin Tümör” tanısı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar. Ege Cerrahi Derneği toplantısı. 01 Nisan 2013, İzmir

Obezite “Şişmanlık” Cerrahisi ve Metabolik Cerrahi